1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Сучасні проблеми теорії і практики поштового зв’язку ” є формування у студентів певної сукупності знань щодо проблем в галузі поштового зв‘язку та методів їх вирішення.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Сучасні проблеми теорії і практики поштового зв’язку ” є аналіз існуючих проблем та методів їх вирішення підприємства поштового зв’язку.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні володіти:

Здатністю до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел та генерації нових ідей (креативність) (ЗК 2).

Державною та, як найменш, однією з іноземних мов на рівні професійного і побутового спілкування. Здатність спілкуватися письмово та усно з представниками науки і бізнесу на побутовому та професійному рівні. (ЗК 6 ).

Здатністю вибрати тему дослідження, правильно формулювати мету, задачі та використовувати теоретичні і практичні результати наукових досліджень за допомогою прийнятої методології розв'язання задач у вибраній предметній галузі з використанням відомих та розроблених засобів у галузі автоматизації процесів керування (ПК 2).

Здатнісю виділити та оцінювати умови ефективності функціонування організаційно-технічних систем; виявляти фактори, що суттєво впливають на ефективність функціонування виробництва та визначати існуючі проблеми, що виникають при керуванні організаційно-технічними системами (ПК 4).

Знаннями і розуміти сучасні методи ведення науково-дослідних робіт, фізико-математичних методів, що застосовуються в інженерній і дослідницькій практиці, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми (РН 1)

 

 


Аннотація

дисципліни «Комплексні системи управління якістю виробничих процесів»

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес управління якістю виробничих процесів.

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.   Організаційні та методичні основи сучасного підходу до управління якістю виробництва.

2.   Комплексні системи управління якістю та їх методологічні основи.

3.   Методи та інструменти управління якістю виробничих процесів.

 Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Комплексні системи управління якістю виробничих процесів» є формування у студентів системи знань з теорії та методології управління якістю виробничих процесів; принципів побудови та функціонування систем управління якістю; вивчення нормативно-правових, організаційних та методичних питань щодо управління якістю виробничими процесами відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000.                                          

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комплексні системи управління якістю виробничих процесів» є теоретична підготовка студентів і формування у них практичних навичок у сфері управління якістю виробництва та обслуговування, організації робіт із забезпечення та функціонування систем управління якістю відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000, опанування економічних проблем якості.                                                                                          

 Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти повинні:

 знати:

термінологію щодо основних понять і категорій у сфері управління якістю; особливості комплексного управління якістю виробничих процесів; вимоги стандартів ISO серії 9000 до моделі забезпечення якості; методи та інструменти управління якістю виробничих процесів; значення та процедури аудиту і сертифікації системи управління якістю.                                                                                                           

вміти:

виявляти чинники поліпшення якості виробничих процесів; аналізувати та застосовувати на практиці принципи, методи та інструменти управління якістю виробничих процесів; розробляти та запроваджувати заходи щодо організації робіт із впровадження комплексної систем управління якістю відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин 3 кредити ЄКТС.