Анотація

Програма вивчення навчальної дисципліни “ Анізотропні середовища та компонентна база ВОСП” складена відповідно до освітньої програми підготовки магістра спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є анізотропні середовища та компоненти ВОСП на їх основі.

Міждисциплінарні зв’язки: забезпечується вивченням дисциплін – «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку», «Когерентні ВОСП», «Виробництво та випробування компонентів ВОСП».

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.      Поняття анізотропії та способи її утворення.

2.      Нелінійні ефекти у волоконно-оптичних система зв’язку.

3.      Компонентна база ВОСП.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни Анізотропні середовища та компонентна база ВОСПє формування знань щодо поняття анізотропії та способів її утворення, використання анізотропного середовища для створення компонентів ВОСП.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Анізотропні середовища та компонентна база ВОСП” є вивчення основ та характеристик анізотропних середовищ та їхнього використання в компонентній базі ВОСП.

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати: поняття анізотропії, типи анізотропних середовищ, методи створення штучної анізотропії, фото пружний та п’єзооптичний ефекти, компонентну базу ВОСП.

вміти: аналізувати анізотропні середовища, визначати основні параметри та характеристики компонентів ВОСП, принцип роботи яких базується на використанні анізотропії.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться ____120__ годин____4___ кредити ЄКТС.

 2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 Змістовий модуль 1. Поняття анізотропії та способи її утворення.

Способи утворення анізотропії. Анізотропні оптичні волокна. Діелектричні властивості та фізичні процеси в ОВ, вигнутому за спіральною лінією. Поляризуючі властивості спірально вигнутих оптичних волокон. Дисперсія сигналів в спірально вигнутих оптичних волокнах. Оптичні волокна з впорядкованою мікроструктурою скла, що обертається.

Змістовий модуль 2. Нелінійні ефекти у волоконно-оптичних система зв’язку.

Самофокусування, фазова само- і кросс-модуляції. Вимушене непружне розсіювання. Чотирихвилеве змішування. Рамановські волоконно-оптичні підсилювачі. Порогові і мультистабільні пристрої.

Змістовий модуль 3. Компонентна база ВОСП.

Оптичні мультиплексори/демультиплексори. Оптичні транспондери. Оптичні циркулятори. Компенсатори дисперсії.

 3. Рекомендована література

 1.      Иванов А.Б. Волоконная оптика, компоненты, системы передачи, измерения / Иванов А.Б.  – М.: Компания Сайрус Системс, 1999. – 672 с.

2.      Корнейчук В.И. Оптические системы передачи / Корнейчук В.И., Макаров Т.В., Панфилов І.П. – К.: Техніка, 1994. – 388 с.

3.      Окоси Т. Волоконно-оптические датчики / Т. Окоси, К. Окамото, М. Оцу, Х. Нисихара, К. Кюма, К. Хататэ; под ред. Т. Окоси; пер. с япон. –
Л: Энергоатомиздат, Ленингр. отделение, 1990. – 256 с.

4.      Макаров Т.В. Когерентные волоконно-оптические системы передачи: учебник / Макаров Т.В. – Одесса: ОНАС им. О.С. Попова, 2009. – 220 с.

5.      Шереметьев А.Г. Когерентная волоконно-оптическая связь. – М.: Радио и связь, 1991. – 192 с.

6.      Агравал Г. Нелинейная волоконная оптика / Агравал Г. – М.: Мир, 1996. – 323 с.

7.      Макаров Т.В. Анизотропия изогнутых волоконных световодов /
Т.В. Макаров // Праці УНДІРТ. – Одеса, 1996. – №. 1. – С. 106 – 108.

8.      DeCusatis C. Fiber Optic Essentials / C. DeCusatis, C. J. Sher DeCusatis. – San Diego: Academic Press, 2006. – 284 p.

9.      Tricker R. Optoelectronics and Fiber Optic Technology / Tricker R. – Oxford: Elsevier Science, 2002. – 339 p.

10.  Chomycz B. Planning Fiber Optic Networks / Chomycz B. – New York: McGraw-Hill,
2009. – 401 p.

 4.     Форма підсумкового контролю успішності навчання поточний контроль знань: оцінка за комплексне завдання; залік.

 5.       Засоби діагностики успішності навчання   Оцінювання проводиться за шкалою ESNS, національною та за шкалою ОНАЗ (100 бал.)    

 


Предметом вивчення навчальної дисципліни є технології та етапи проектування багатоканальних телекомунікаційних волоконно-оптичних систем та мереж.

Міждисциплінарні зв’язки: забезпечується вивченням дисциплін – «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку», «Когерентні ВОСП», «Виробництво та випробування компонентів ВОСП».

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 

1. Проектування багатоканальних волоконно-оптичних систем та мереж.

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни Проектування телекомунікаційних систем та мережє формування знань щодо технологій та етапів планування та проектування багатоканальних телекомунікаційних волоконно-оптичних систем передавання та мереж.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Проектування телекомунікаційних систем та мереж ” є вивчення основ та етапів проектування багатоканальних телекомунікаційних волоконно-оптичних систем передавання та мереж.

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати: технологію та етапи проектування багатоканальних волоконно-оптичних систем та мереж, склад апаратури багатоканальної ВОСП, типи оптичних волокон для багатоканальних ВОСП.

вміти: проектувати багатоканальні ВОСП з урахуванням розвитку, вибирати тип лінійного інтерфейсу та тип ОВ для багатоканальних ВОСП, розраховувати довжину ділянки підсилення ВОЛП за дисперсією та шумами, розміщувати регенератори та підсилювачі на ВОЛП і забезпечувати їх живлення.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться ____120__ годин____4___ кредитів ЄКТС.

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Проектування багатоканальних волоконно-оптичних систем та мереж.

Типи оптичних лінійних інтерфейсів, їх характеристики та особливості використання в багатоканальних ВОСП. Типи ОВ, їх характеристики та особливості використання в багатоканальних ВОСП. Застосування волоконно-оптичних підсилювачів, кількість підсилювачів на довжину регенераційної дільниці. Вплив нелінійних ефектів на довжину регенераційної дільниці.

 

3. Рекомендована література

 

1.      Иванов А.Б. Волоконная оптика, компоненты, системы передачи, измерения / Иванов А.Б.  – М.: Компания Сайрус Системс, 1999. – 672 с.

2.      Скляров О.К. Волоконно-оптические сети и системы / Скляров О.К. – М.: Солон-Пресс,
2004. – 272 с.

3.      Волоконно-оптические кабели: Теоретические основы, конструирование и расчет, технология изготовления и эксплуатация: монография / [Иоргачев Д.В., Бондаренко О.В. Дащенко А.Ф., Усов А.В.]. – Одесса: Астропринт, 2000. – 323 с.

4.      Макаров Т.В. Когерентные волоконно-оптические системы передачи: учебник / Макаров Т.В. – Одесса: ОНАС им. О.С. Попова, 2009. – 220 с.

5.      Шереметьев А.Г. Когерентная волоконно-оптическая связь. – М.: Радио и связь, 1991. – 192 с.

6.      Агравал Г. Нелинейная волоконная оптика / Агравал Г. – М.: Мир, 1996. – 323 с.

 

4.     Форма підсумкового контролю успішності навчання поточний контроль знань: оцінка за курсовий проект; залік.

 

 Засоби діагностики успішності навчання   Оцінювання проводиться за шкалою ESNS, національною та за шкалою ОНАЗ (100 бал.)