Метою дисципліни є оволодіння слухачами підготовчого відділення для іноземних громадян мовою навчання на рівні незалежного користувача, співвідносному з В1, під час навчання у закладах вищої освіти України.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є усне та письмове мовлення, фонетичні та граматичні особливості сучасної англійської мови, знання яких дає можливість формувати лінгвістичну компетенцію студентів.


     Предметом вивчення  навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна" є правила й норми української літературної мови (особливості лексики, морфології, орфографії, синтаксису та пунктуації), закони мовного етикету, своєрідність усного й писемного спілкування.

      Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» є:

- формування комунікативної компетентності студентів;

– набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності;

– вироблення навичок оптимальної мовної поведінки: вплив на співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й відтворення текстів, засвоєння лексики й граматики, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників.

        Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова як іноземна»  є

– сформувати чітке й правильне розуміння лексичних одиниць української мови;

– забезпечити достатній рівень володіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення;

– виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні;

– розвивати творче мислення студентів;

– виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій.


Основная цель обучения  русскому языку иностранных студентов подготовительного факультета - формирование навыков и умений в каждом виде речевой деятельности. При этом учитывается тесная взаимосвязь, существующая между аудированием, говорением, чтением и письмом. 

Объективными показателями удовлетворительного уровня владения навыками и умениями диалогической речи являются: соответствие речевого поведения студента заданной ситуации; достижение цели диалога; наличие логической связности диалога; степень понимания собеседника; отсутствие коммуникативно значимых ошибок языкового характера, темп речи.