Дисципліна «Охорона праці, екологія та безпека життєдіяльності» передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання діяльності з обов’язковим урахуванням вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях; збереження та охорона середовища існування людини та довкілля; охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

Результати навчання

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями;
- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання:
- застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області.


Курс призначений для отримання знань про психіку, закономірності пізнання та розвитку інтелекту, особливості формування та розвитку особистості, вплив соціалізації, виховання та навчання на особистість, соціально-психологічну обумовленість поведінки людини у великих і малих соціальних групах, ефективних стратегіях комунікативної поведінки. Курс дозволить сформувати навички психологічного аналізу, прогнозування та пояснення поведінки людини в різних ситуаціях.

 Мета курсу – засвоєння теоретичних засад щодо внутрішнього психічного світу людини, отримання знань про психічні процеси та стани, закони виникнення, розвитку та перебігу психічної діяльності. В практичному аспекті метою навчальної дисципліни є допомога студентам у диференціюванні різноманітних психологічних явищ, отримання навичок міжособистісної взаємодії у практиці ділового та професійного спілкування.

 

 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

 

загальних:

·                  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

·                  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

·                  знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

·                  здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями;

·                  здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

·                  здатність генерувати нові ідеї (креативність);

·                  здатність працювати в команді;

·                  здатність приймати обґрунтовані рішення;

·                  здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

 

Результати навчання. В результаті успішного засвоєння  навчальної дисципліни студенти повинні:

знати: предмет психології, історичні етапи розвитку науки, методи психології, пізнавальні процеси (відчуття, сприймання, увага, пам’ять, мислення, уява), вольові та емоціональні процеси, пізнавальні особливості особистості (характер, темперамент, мотивація), психологію особистості, основні теорії особистості, психологію спілкування, поняття малої і великої групи.

вміти: проводити тестування, визначати за допомогою тестів тип темпераменту людини, спрямованість її характеру, провідні мотиви діяльності та поведінки, оцінювати рівень розвитку пізнавальних процесів людини; вміти застосовувати психодіагностичні методики для виявлення емоційного стану людини, рівня самооцінки та рівня домагань; оволодіти основними прийомами та технікою спілкування, комунікативними вміннями і навичками; вміти виявляти структуру групи за допомогою методу соціометрії.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __90__ години___3___ кредити ЄКТС.


Курс вищої математики містить наступні розділи:

Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Означення матриці, визначника. Виконання дій над матрицями, обчислення визначників другого, третього та вищих порядків. Методи розв’язання систем n лінійних алгебраїчних рівнянь з m невідомими; дії над векторами в координатній формі. Поняття про полярну систему координат; рівняння прямої на площині, площини та прямої у просторі; канонічні рівняння кривих другого порядку та поверхонь другого порядку. Поняття комплексного числа, три форми запису комплексних чисел та дії над ними.

Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних: Границі послідовності та їх властивості, поняття невизначеності і правила  розкриття невизначеностей; границі функцій; поняття неперервності функції, означення точок розриву та їх класифікація; властивості непереривних функцій; похідні функції; фізичний та геометричний зміст похідної; правила застосування похідних до дослідження функцій; правило Лопіталя. Означення та основні характеристики функції багатьох змінних (ФБЗ); означення частинних похідних та їх геометричний і фізичний зміст; необхідну та достатню умову існування екстремуму функції двох змінних.

Інтегральне числення: Означення і властивості первісної та невизначеного інтегралу; таблиця основних невизначених інтегралів; методи інтегрування; означення визначеного інтеграла, його властивості та фізичне і геометричне застосування; невласні інтеграли та їх властивості; означення інтеграла по області та частинні випадки: інтеграл по довжині дуги, по поверхні; подвійні і потрійні інтеграли та їх властивості.

Диференціальні рівняння: Oсновні поняття та означення теорії диференціальних рівнянь (ДР). ДР першого порядку: зі змінними, що розділяються; однорідні відносно аргументів і лінійних та Бернуллі. Геометричний зміст ДР першого порядку. Ізокліни. Особливі точки і особливі розвязки.  ДР першого порядку. ДР другого порядку, що допускають зведення до ДР першого порядку. Лінійні однорідні і неоднорідні ДР зі сталими коефіцієнтами.

Ряди: Oзначення ряду, його суми та  поняття збіжності. Ряди з додатними членами. Знакопочережні ряди. поняття абсолютної та умовної збіжності ряду. Ознака Лейбніца. Означення функціонального ряду, рядів Тейлора та Маклорена. Ряди Маклорена для основних елементарних функцій. Застосування рядів. означення та властивості тригонометричного та комплексного ряду Фур’є, спектру та амплітуди сигналу; означення інтегралу Фур’є та його властивості.

Елементи дискретної математики: Вивчення даного модуля передбачає знайомство з системами счислення; способи задання і властивості булевих функцій, поняття повної системи функцій та базису, нормальні форми булевих функцій, основні закони алгебри Жегалкіна; поняття неорієнтованого та орієнтованого графу, способи задання графів, мінімального остовного дерева, максимального потоку, основи мережного планування; основні елементи теорії чисел: канонічне розкладання числа на прості множники, алгоритм Евкліда, неперервні ланцюгові дроби, порівняння з одним невідомим та системи порівнянь, числові функції (Ейлера та ін.); поняття алгебраїчних структур (групи, кільця і поля).

Теорія функцій комплексної змінної: Функція комплексної змінної (ФКЗ); границя і неперервність ФКЗ; умови Коші-Рімана; диференціальне та інтегральне числення ФКЗ. Ряди в комплексній області; ряди Тейлора та Лорана. Лишки ФКЗ та їх застосування.


Курс іноземної мови (англійської) за фахом «Комп’ютерні науки» є формуванням  комунікативної компетенції майбутніх ІТ – фахівців, знання граматичного матеріалу, передбаченого програмою курсу; володіння функціональною лексикою тих тем, що вивчаються, та функціональним лексичним матеріалом загально-розмовних тем. Дисципліна іноземна мова  передбачає навчання навичкам та вмінням усної комунікації, розуміння усного монологічного та діалогічного мовлення та активне засвоєння типової граматики

Курс української мови (за професійним спрямуванням) містить вивчення правил і норм української літературної мови, особливостей наукового й офіційно-ділового стилів, законів мовного ділового етикету, правил укладання ділової документації, правил творення й використання фахової термінології, особливостей усного й писемного професійного спілкування. Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» пов’язана з культурологією, оскільки правила ділового етикету ґрунтуються на традиціях і звичаях народу, з історією України в аспекті вивчення становлення й розвитку української мови, з документознавством як наукою про правила й норми укладання ділової документації, з філософією в аспекті формування світогляду національно-мовної особистості, з риторикою як наукою про правила й уміння вести публічні виступи, з теорією комунікації, прикладною лінгвістикою, що розглядають можливості мовленнєвого впливу на співрозмовників у процесі спілкування.