Програма вивчення навчальної дисципліни “ Білінгові системи” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка.
Метою викладання навчальної дисципліни "Білінгові системи" є формування у студентів знань, необхідних для розуміння принципів функціонування систем тарифікації та обліку, у чому полягає особливість організації білінгових систем для різних типів послуг, яких принципів слід дотримуватися при проектуванні білінгових систем. Отримання навичок роботи з реальними білінговим системами та навичок планування функціональної структури білінгової системи

Програма варіативної навчальної дисципліни “Електронна комерція” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  магістрів за спеціальністю 172 – Телекомунікації та радіотехніка. Предметом вивчення навчальної дисципліни є системи електронної комерції та  її складові елементи, методи пошукової оптимізації та Інтернет маркетінг. Дисципліна забезпечує студентам знання та уміння необхідні для проектування, розробки, впровадження та подальшої експлуатації систем електронної комерції, а також для оптимізації та просуванню систем електроної комерції в Інтернет.

Мета. Формування у студентів базових знань, необхідних для розуміння широкого кола реальних проблем у сфері електронної комерції. Вивчення загальних принципів побудови і функціонування сучасних  систем електронної комерції, методів розвязування реальних задач, які виникають під час експлуатації та модернізації існуючих систем електронної комерції. Отримання навичок  роботи у реальних системах електронної комерції Курс базується на дисциплінах базової вищої освіти за напрямком “Телекомунікації”: “Мережні операційні системи”, “Телекомунікаційні та інформаційні мережі”,  “Інформаційні системи в економіці та бізнесі”.

Завдання. Надати студентам навички необхідні для вибору, проектування та подальшої експлуатації систем електронної комерції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: базові принципи організації та функціонування розподілених інформаційних ресурсів електронної комерції, архітектуру та класифікацію систем електронної комерції,.

вміти: користуватися розподіленими інформаційними ресурсами електронної комерції, інструментами створення систем електронної комерції.


Анотація. Програма нормативної навчальної дисципліни “ Сервісні платформи інформаційних мереж ” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  магістрів  за спеціальністю 172 – Телекомунікації та радіотехніка. Предметом вивчення навчальної дисципліни є сервісні платформи сучасних інформаційних мереж які використовуються для виробництва та абонентам сучасних  мережевих послуг, принципів їх проектування та експлуатації.

 

Метою є: Формування у студентів знань, необхідних для розуміння які сервісні платформи інформаційних мереж потрібно використовувати для надання абонентам різних типів послуг, у чому полягає особливість розгортання цих  платформ, яких вимог необхідно дотримуватися при експлуатації сервісних платформ, яких принципів слід дотримуватися при проектуванні сервісних платформ інформаційних мереж для різних типів сервісів та послуг. Отримання навичок  роботи з проектування сервісних платформ для різних типів послуг та моделювання їх роботи.

Завданням викладання навчальної дисципліни є: отримання студентами навичок вибору, проектування та подальшої  експлуатації сервісних платформ інформаційних мереж ї.;

 


The aim of the course "Methods and environments of simulation modeling in infocommunications" is to teach students the general techniques and methods in solving the problems of simulation modeling of infocommunication systems, and the basic principles of implementation of computational and model experiments. The course is based on the disciplines of basic higher education in the field of "Telecommunications": "Telecommunication and information networks", "Network operating systems", "Service platforms of information networks".

The main objective of the course "Methods and environments of simulation modeling in infocommunications" is the mastering of theoretical material on modern technologies of research and analysis of technical processes, modeling and analysis of signals and communication systems, as well as the acquisition of skills through the modern environments (AnyLogic, GPSS World and etc.)

Дисципліна «Програмні засоби автоматизації бізнес-процесів»  входить в варіативну частину освітньої програми підготовки магістрів ННІ ІКПІ за спеціальністю «172 Телекомунікації та радіотехніка». Міждисциплінарні зв’язки з такими курсами як: “Телекомунікаційні та інформаційні мережі”, “Мережні операційні системи”, “Інформаційні системи в економіці та бізнесі”. Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних з проектуванням, інсталяцією та надалі адмініструванням і експлуатацією систем автоматизації управління бізнес-процесами.

Мета курсу: Формування у студентів базових знань, необхідних для розуміння яким чином відбувається автоматизація управління бізнес-процесами, у чому полягає особливість проектування систем автоматизації бізнес-процесами, які методології необхідно застосовувати при автоматизації управління тим чи іншим бізнес процесом, як вибирати та використовувати програмні засоби для автоматизації бізнес-процесів підприємства. Отримання навичок роботи з реальними системами автоматизації управління бізнес процесами, які створенні для використання у різних галузях економіки; розробляти, впроваджувати та супроводжувати програмні засоби для автоматизації бізнес процесів підприємства, у тому числі й систем електронної комерції, а також отримання практичних навичок по моделюванню, інженірінгу та реінженірінгу бізнес.