Курс призначений для ознайомлення студентів із принципами та прийомами: проектуванням і реалізацією програмного  забезпечення; різними технологіями програмного забезпечення; поняттям архітектури програмних засобів, підходами до її аналізу та побудови; основними сучасними існуючими патернами, програмними засобами їх реалізації, їх характеристиками та особливостями, що дозволить застосовувати ці засоби на практиці ;використанням адекватних метрик якості програмного забезпечення як засобів оцінки якості проектування, оцінкою на відповідність результатів проектування поставленим цілям. Лекції надають студентам матеріали з основних понять архітектури програмного забезпечення, моделюванні та проектуванні програмних продуктів, їх підтримки та супроводу. Лекції доповнюються лабораторними та практичинми заняттями, що надають студентам можливість застосовувати теоретичні знання на практичних прикладах по проектуванню програмних систем, узгодження їх компонентів.