Діяльність фахівців під час розв’язування різноманітних інженерних задач майже завжди спрямована на відшукання найкращого, або, мовою математики, оптимального рішення. Щоби знайти найкращу із можливостей, інженерам програмного забезпечення доводиться розв’язувати задачі на знаходження найбільших або найменших значень певних величин. Дослідження подібного роду задач і методи їхнього розв’язування розглядаються на навчальній дисципліні «Математичні методи оптимізації» на першому році підготовки магістрів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення.

Під час опрацювання курсу магістранти ознайомлюються з базовими теоретичними положеннями математичної оптимізації й набувають практичних навичок застосування методології математичного моделювання та оптимізаційних методів у розробленні програмного забезпечення. Слухачі курсу дістають розгорнуте уявлення про сучасний математичний апарат теорії оптимізації. У результаті проходження курсу студенти здобувають компетенції для прийняття інженерних рішень у соціально-економічних і виробничих системах із використанням сучасних інформаційних технологій.