Метою навчання дiловiй iноземнiй мовi в немовному ВУЗi є підвищення якiстi підготовки магістра, що означає озброїти його знаннями, практичними вміннями та навичками, які дозволяють йому використовувати іноземну мову як засіб інформаційної діяльності, систематичного поповнення своїх професійних знань та спроможності професійного спілкування.

Метою викладання вивчення дисципліни «Ділова іноземна (англійська) мова» є підвищення майстерності, а саме: читання для здобуття iнформацiї, перекладу науково-технічних текстів та службово-дiлової кореспонденцiї, сприйняття мови на слух, усного мовленнєвого професійного спiлкування (дискусiї, презентацiї, конференцiї).

Основними завданнями вивчення є : виявлення комунікативних потреб студентів при застосуванні іноземної мови; визначення видів, сфер, тем, типових ситуацій іншомовного спілкування; конкретизація мовленнєвого та мовного матеріалу, необхiдного для реалiзацii комунікативних намірів студента; визначення номенклатури комунікативних завдань, які забезпечують реалізацію комунікативних намірів. Приймати участь в усному та письмовому спiлкуваннi іноземною мовою в обсязі матеріалу, передбаченого програмою.